Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť GGE, a. s. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR najmä v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).
Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť GGE, a. s. alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť GGE, a. s. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.
Aby chránila osobné údaje pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom, spoločnosť GGE, a.s. preto prijala viaceré opatrenia:

  • prijala a uviedla do praxe komplexné interné predpisy týkajúce sa spracúvania osobných údajov
  • organizačne riadi prístup k osobným údajov a zároveň dbá na ich zabezpečenie aj u poverených osôb
  • zabezpečuje potrebné vzdelávanie a preškoľovanie zamestnancov
  • prijíma súvisiace technické opatrenia

Informácie poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – zamestnanca (uchádzača o zamestnanie)

Informácie poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – klientov a obchodných partnerov

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Viac informácií o právach dotknutých osôb

Spôsob uplatňovania práv dotknutých osôb a postup GGE a.s.

Svoje práva môžete uplatniť aj prostredníctvom vyplnenia pripraveného formulára pre uplatnenie práv dotknutých osôb, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v rámci svojich informačných systémov. Vyplnený formulár je možné doručiť poštou na adresu:

GGE a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava,

alebo elektronicky na adresu gdpr@gge.sk.

Ak máte podozrenie, že dochádza k porušovaniu Vašich práv alebo dochádza k neoprávnenému spracúvaniu Vašich osobných údajov, bezodkladne kontaktujte zodpovednú osobu prevádzkovateľa.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

E-mail: gdpr@gge.sk
Telefón: +421 2 3268 3800