Stratégia ESG
v skupine GGE

ESG (Environment, Social, Governance) je prístup k problematike riadenia spoločnosti, ktorý zohľadňuje jej úspešnosť a aktivity nielen v meradle ziskov a strát, ale aj v širšom pohľade jej dopadov na spoločnosť a zamestnancov. Množstvu otázok, ktoré ESG obsahuje, sa v GGE Skupine venujeme dlhodobo, rozhodli sme sa však princípy ESG aplikovať štruktúrovane, celoskupinovo a spôsobom, ktorý vieme merať, vyhodnocovať a postupne rozvíjať. Toto sú kľúčové oblasti, ktorým sa chceme v najbližšom období venovať.

Environment
Životné prostredie

Zelenú máme v krvi

Zachovanie a podpora životného prostredia je v jadre nášho podnikania. Aj preto sme v posledných rokoch vymenili palivový zdroj našich kamiónov – 18 ich prešlo z dieselových motorov na LNG. Rôzne optimalizačné a infraštruktúrne projekty zase zabezpečili, že CO2 emisie tvorené pri prevoze LNG na MWh sa znížili z 0,027 na 0,009. Nezaostáva ani segment tepla, kde sme vykonali hĺbkovú analýzu technických riešení v rámci teplárne v Považskej Bystrici tak, aby sme maximálne znížili jej CO2 efektívnosť.

Znižovanie uhlíkových emisií z rozvoja podnikania – zelené podnikanie / iniciatívy

V GGE Skupine vždy hľadáme nové príležitosti. O to viac, ak sa jedná o environmentálne priateľské možnosti rozvoja nášho podnikania. Pripravili sme štúdiu možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov v našom energetickom mixe. V rámci Skupiny tiež kontinuálne vyhodnocujeme možnosti investícií do obnoviteľných zdrojov energie.

Predchádzame ekologickým haváriám

Proaktívne bojujeme proti rizikám vyplývajúcim z nášho podnikania. Jedným z nich sú aj ekologické havárie, ktorým predchádzame zavádzaním osvedčených postupov a preventívnych opatrení všade tam, kde je to možné. V rámci prevencie plánujeme obsadiť aj špeciálnu pozíciu koordinátora pre oblasť bezpečnosti a životného prostredia, ktorý bude mať na starosti práve túto agendu.

Social
Sociálna oblasť

Angažovaní zamestnanci sú pre GGE kľúčoví

Pravidelne organizujeme prieskum angažovanosti zamestnancov. Na jeho základe vytvárame a zavádzame akčné plány pre oblasti na zlepšenie. Prieskum opakujeme každé 2 roky tak, aby sme mali vždy aktuálne informácie o vnímaní jednotlivých oblastí v spoločnosti a zároveň o vplyve implementovaných akčných plánov.

Kvalitné BOZP znamená

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci nie je v GGE Skupine len zdrap papiera. Neustále pracujeme na zaškoľovaní našich zamestnancov v osvedčených postupoch, ako minimalizovať riziko pri výkone ich povolania. Zároveň, investujeme do priestorov a technológií tak, aby vytvárali bezpečné a zdravé prostredie pre prácu. Našim cieľom je naplno sa vyhnúť nehodám, pri ktorých by došlo k zraneniu zamestnancov. V rámci bezpečnosti pravidelne vyhodnocujeme vykonané kontroly, implementáciu nápravných opatrení z nich vyplývajúcich a pracovné úrazy.

Spokojnosť zákazníkov je prvoradá

Spoločnosti v portfóliu GGE Skupiny majú za cieľ dlhodobé budovanie si vzťahu so svojimi zákazníkmi. Preto je nevyhnutné vedieť ich názor a ich skúsenosť s našimi službami. Každoročne preto pripravujeme prieskum spokojnosti zákazníkov, na základe ktorého vytvárame akčný plán zmien, ktoré vedú k odstráneniu nedostatkov a k zvýšeniu zákazníckej spokojnosti. Našu úspešnosť vyhodnocujeme z postupného rastu výsledkov hodnotenia v rámci prieskumu spokojnosti.

U nás sú si zamestnanci rovní

Rovnosť možností a príležitostí je pre nás zásadným spoločenským problémom. V tejto oblasti chceme ísť príkladom, aj preto intenzívne pracujeme na zbieraní štatistík a údajov, ktoré nám pomáhajú viesť skupinu tak, aby žiadna časť jej zamestnancov nebola nespravodlivo oceňovaná alebo uprednostňovaná. To platí priamo napríklad pre oblasť platov, ale aj formu vzdelávania zamestnancov, či ďalších oblastí, ktoré sú obsiahnuté v jednotných politikách pre všetkých zamestnancov skupiny. Pracujeme na definovaní princípov rovnosti možností a príležitostí v našej Skupine aj cez politiku rozmanitosti.

Pomáhame cez Nadáciu GGE

Zamestnanci GGE Skupiny vedia, že najväčšiu radosť prináša nezištná pomoc druhým. Aj preto sme sa rozhodli založiť a rozvíjať Nadáciu GGE, ktorá má kapacitu i prostriedky na podporu a rozvoj komunít, v ktorých pôsobíme. Individuálne projekty a iniciatívy, ktoré sme pred založením nadácie podporovali, sme však nezrušili! Neustále pracujeme na tom, aby sa naša podpora stala prehľadnejšou a adresnejšou tak, aby ju bolo maximálne cítiť tam, kde je najpotrebnejšia.

Governance
Riadenie spoločnosti

Stretávame sa z očí do očí

Naši zamestnanci v regiónoch sú rovnako dôležití ako tí, čo sedia v Bratislave. Preto sme sa rozhodli zorganizovať na každej prevádzke 4x ročne spoločné stretnutie formou Town hall – vedenie skupiny spolu s manažmentom prevádzky a všetkými zamestnancami. Na stretnutí sa predstavujú zmeny v skupine, nové iniciatívy, vyhodnocuje sa uplynulé obdobie, ale hlavne je priestor na priamu diskusiu. Je to otvorené fórum pre našich zamestnancov a ich potreby, obavy či pochvaly.

Minimalizácia výpadkov infraštruktúry

Veľká časť nášho podnikania závisí od kvality a spoľahlivosti našej infraštruktúry. Aj preto v rámci GGE Skupiny pracujeme na zavedení podrobného monitoringu a vyhodnocovania rizík tak, aby sme mohli pristúpiť k prediktívnej údržbe. Cieľom je vykonávať opravy a prevádzkovú údržbu ešte pred vznikom problému bez alebo len s minimálnym obmedzením funkčnosti systému.

V podnikaní nepodvádzame

Korupcia, rodinkárstvo či neférové praktiky deformujú trh a znefunkčňujú aj tie najlepšie iniciatívy a opatrenia. Preto v GGE Skupine nemajú žiadne miesto. Našich zamestnancov neustále školíme, ako sa voči korupčnému správaniu vymedziť, kde ho nahlásiť, ako sa ho zbaviť. Každé nahlásené podozrenie korupčného správania v Skupine vyšetríme a bezodkladne z neho vyvodíme dôsledky. Každé 2 roky preškoľujeme všetkých zamestnancov na protikorupčnú politiku a dôsledne prešetrujeme všetky nahlásené podnety.

Porušenie predpisov? Neprijateľné!

Pilierom akéhokoľvek etického podnikania je súlad s nariadeniami a zákonmi krajiny, v ktorej spoločnosť podniká. Pre nás je to jednoduché, naším cieľom nie je pri externých kontrolách prejsť s odratými ušami, ale ako príklad zodpovedného podnikania. Snažíme sa preto byť pri externých kontrolách každoročne 100 % v súlade s predpismi a zákonmi.

Pravidlá platia pre všetkých, s kým podnikáme

Pred problémami si oči nezatvárame. Chceme garantovať našim zákazníkom, že ich prostriedky sú využívané efektívne, eticky a s čo najmenším dopadom na životné prostredie nielen u nás, ale aj v rámci nášho celého dodávateľského reťazca. Preto intenzívne pracujeme na tom, aby sa aj naši dodávatelia prihlásili k cieľom a hodnotám, ktoré sme si v GGE Skupine stanovili.

Kyber hrozby nikdy nespia

Vďaka pokroku v technológii vieme vyrábať, distribuovať a dodávať energie lepšie a efektívnejšie ako kedykoľvek predtým. Vieme však, že zvýšená informatizácia a integrácia riadiacich jednotiek so sebou prináša aj zvýšené riziko napadnutia externou hrozbou. Na kyberbezpečnosť v rámci skupiny dávame dôraz, pretože si uvedomujeme, že zanedbanie rizík či nešťastná náhoda môžu viesť k zníženiu komfortu tisícov rodín alebo zastaveniu výroby v stovkách podnikov našich partnerov.