Spoločenská zodpovednosť

Etický kódex spoločnosti GGE, a.s. má za úlohu chrániť spoločnosť, jej povesť a značku. Je platný pre všetkých zamestnancov, spolupracovníkov ako aj vedenie spoločnosti. Je každého povinnosťou dodržiavať tento kódex, správať sa podľa jeho ustanovení a podporovať jeho uplatňovanie.

Zamestnanci

V rámci zamestnaneckých vzťahov preferujeme na pracovisku vzájomnú úctu a dôveru. Názory každého zamestnanca ako aj jeho osobný rozvoj sú pre spoločnosť prioritou. Odmeňovanie zamestnancov prebieha spravodlivo podľa ich výkonov.

GGE, a.s. rázne odmieta akúkoľvek formu diskriminácie, jej prejavy nie sú na pracovisku ani mimo neho tolerované. Veríme, že každý zamestnanec je naším zrkadlom aj mimo svojho pracovného nasadenia. Investujeme teda do rozvoja našich ľudí, tak aby sme im pomohli dosiahnuť ich ciele a plnohodnotne uplatniť svoje schopnosti.

Dbáme aj na zdravie našich zamestnancov – ako duševné, tak aj fyzické, a preto vytvárame bezpečné a príjemné pracovné prostredie. Okrem samozrejmého dodržiavania bezpečnostných smerníc, budujeme v našich spoločnostiach stabilné prostredie, kde rastieme spoločne s našimi zamestnancami.

Veríme, že úcta, vzájomný rešpekt a dlhodobé investície do rozvoja našich ľudí, spoločne s ponukou stabilných pracovných pozícií a férového ohodnotenia, nám v dlhodobom hľadisku vracajú kvalitných, lojálnych a motivovaných ľudí.

Obchodní partneri a klienti

Základným pilierom nášho odvetvia je dôvera. Bez dôvery v stabilitu a spoľahlivosť našich prevádzok, či dodávok energií, by sme nemohli podnikať. Preto má pre nás najvyššiu hodnotu hlboká a stabilná vzájomná dôvera so všetkými stranami, ktoré sa podieľajú na našom podnikaní. Naši obchodní partneri a klienti v nás majú absolútnu dôveru, a preto všetky informácie v rámci obchodných vzťahov považujeme za prísne utajené. Naša dobrá povesť je nenahraditeľná, preto dbáme na dodržiavanie všetkých podmienok ustanovených v zmluvách, ako aj na etické a ústretové jednanie voči iným subjektom.

Zodpovedné podnikanie a podpora komunít

Skupina GGE si plne uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, a aj sa k nej rada hlási. Tak ako celá firma, tak aj každý náš zamestnanec, prispieva k podpore miestnych komunít v oblastiach nášho podnikania, ako aj k zlepšovaniu životného prostredia. Nášmu okoliu pomáhame prostredníctvom rôznych aktivít zameraných predovšetkým na oblasti telovýchovy, umenia, ekológie či vzdelávania.

Etický kódex skupiny GGE predstavuje súhrn etických princípov, noriem a pravidiel, ktoré sú záväzné pre každého zamestnanca bez rozdielu.

Zároveň očakávame, že všetci naši obchodní partneri, ako aj iné osoby, ktoré vstupujú do akejkoľvek spolupráce so skupinou GGE, sa budú správať v zhode so všeobecnými etickými princípmi, budú dodržiavať platné zákony a konať v súlade s týmto etickým kódexom.

GGE sa nedopúšťa korupcie, rešpektuje pravidlá hospodárskej súťaže a podporuje korektné podnikateľské prostredie.

NAŠE ETICKÉ PRINCÍPY

1. DODRŽIAVAME PREDPISY

Základným pravidlom je okrem dodržiavania morálnych a etických noriem aj dodržiavanie právnych predpisov. Rozumieme tým nielen právne predpisy platné v Slovenskej republike, ale aj interné predpisy skupiny GGE.

2. DBÁME O BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov je jednou z kľúčových priorít GGE, ktorá si uvedomuje, že výkonnosť a efektívnosť je tvorená spokojnými a zdravými zamestnancami pracujúcimi v bezpečnom prostredí.

3. VZÁJOMNE SA REŠPEKTUJEME

V rámci zamestnaneckých vzťahov preferujeme na pracovisku vzájomnú úctu a dôveru. Názory každého zamestnanca ako aj jeho osobný rozvoj sú pre spoločnosť prioritou. Voči zákazníkom, dodávateľom a ďalším osobám, s ktorými je GGE v obchodných vzťahoch vystupujeme zodpovedne, korektne a s rešpektom bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasu, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu, manželský stav alebo rodinný stav, farbu pleti, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie.

4. NEDISKRIMINUJEME

Neakceptujeme a netolerujeme akékoľvek prejavy alebo formy diskriminácie. Šikana nepatrí do osobného života ani na pracovisko. To platí aj pre akúkoľvek formu mobbingu a bossingu.

5. ODMIETAME DETSKÚ A NÚTENÚ PRÁCU

Striktne odmietame akékoľvek formy detskej, nútenej a nedobrovoľnej práce. Rovnaký postoj očakávame aj od našich obchodných partnerov. Zároveň nijakým spôsobom neobmedzujeme slobodný pohyb zamestnancov, rovnako ako nie sú zadržiavané žiadne doklady totožnosti zamestnancov.

6. KONFLIKT ZÁUJMOV

Vyhýbame sa akémukoľvek priamemu alebo nepriamemu prepojeniu (napr. s rodinnými príslušníkmi alebo blízkymi priateľmi), ktoré by zasahovalo alebo by mohlo zasahovať, alebo by sa mohlo zdať, že zasahuje do nezávislého uplatňovania úsudku a to pri konaní v súlade s najlepšími záujmami GGE. Zároveň sa vyhýbame situáciám, kedy by sme mohli byť osobne alebo finančne zainteresovaní v záležitostiach zákazníkov, konkurentov alebo dodávateľov, ktorí s GGE spolupracujú.

7. ÚPLATKÁRSTVO A KORUPCIA

Nezapájame sa priamo ani nepriamo do žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť považovaná za prijímanie úplatku, podplácanie, machinácie pri verejnom obstarávaní, poškodzovanie finančných záujmov Európskeho spoločenstva alebo iných aktivít, pri ktorých by sme zneužili svoje postavenie alebo pracovné zaradenie. Zároveň neposkytujeme neoprávnené výhody, priamo ani nepriamo, neposkytujeme dary a iné výhody politikom, politickým stranám, zástupcom verejných inštitúcií a podobne, ktoré by mohli ma dopad na ich nezávislosť.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dodržiavame všetky predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, predovšetkým všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Chránime osobné údaje kolegov, zákazníkov a našich obchodných partnerov.

9. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

Zachovávame mlčanlivosť o záležitostiach GGE a o informáciách získaných pri výkone svojej práce.

10. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dodržiavame koncepciu trvalo udržateľného rozvoja v environmentálnej oblasti a napomáhame pri programoch ochrany životného prostredia. Vo všetkých svojich činnostiach rešpektujeme a dodržiavame platné legislatívne a ekologické normy a presadzujeme prijatie náročnejších noriem na znižovanie nepriaznivých environmentálnych vplyvov, ktoré zabránia rizikám poškodzovania životného prostredia. Zlepšujeme povedomie zamestnancov a zainteresovaných osôb proaktívnym oznamovaním našich zásad na ochranu životného prostredia. Úlohou našich zamestnancov je aby tieto riziká predvídali a zdieľali všetky informácie, ktoré prispejú k ich prevencii.

11. DODRŽIAVANIE ZÁSAD ETICKÉHO KÓDEXU

Od našich zamestnancov očakávame, že sa budú správať podľa zásad Etického kódexu. Porušenie týchto pravidiel, právnych predpisov, interných predpisov alebo nariadení môže mať závažné následky nielen pre jednotlivca osobne, ale aj pre GGE. V prípade porušenia zásad Etického kódexu vyvodzujeme dôsledky v rámci zákonných možností a bez ohľadu na postavenie a pozíciu zamestnanca v spoločnosti.

Oznámenie porušenia Etického kódexu

Pre nahratie prílohy presuňte sem alebo vyberte súbor, vkladajte iba formáty pdf, doc, jpg, png.
Maximálna veľkosť súboru je 10 MB a maximálny počet príloh je 1.

Údaje zadané v rámci tohto formulára sú spracúvané na účel uplatňovania spoločenskej zodpovednosti v organizácii. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov je dostupných v Informáciách o spracúvaní osobných údajov určených pre zamestnancov a v Informáciách o spracúvaní osobných údajov určených pre klientov, obchodných partnerov a záujemcov.