Spoločenská zodpovednosť

Etický kódex spoločnosti GGE, a.s. má za úlohu chrániť spoločnosť, jej povesť a značku. Je platný pre všetkých zamestnancov, spolupracovníkov ako aj vedenie spoločnosti. Je každého povinnosťou dodržiavať tento kódex, správať sa podľa jeho ustanovení a podporovať jeho uplatňovanie.

Zamestnanci

V rámci zamestnaneckých vzťahov preferujeme na pracovisku vzájomnú úctu a dôveru. Názory každého zamestnanca ako aj jeho osobný rozvoj sú pre spoločnosť prioritou. Odmeňovanie zamestnancov prebieha spravodlivo podľa ich výkonov.

GGE, a.s. rázne odmieta akúkoľvek formu diskriminácie, jej prejavy nie sú na pracovisku ani mimo neho tolerované. Veríme, že každý zamestnanec je naším zrkadlom aj mimo svojho pracovného nasadenia. Investujeme teda do rozvoja našich ľudí, tak aby sme im pomohli dosiahnuť ich ciele a plnohodnotne uplatniť svoje schopnosti.

Dbáme aj na zdravie našich zamestnancov – ako duševné, tak aj fyzické, a preto vytvárame bezpečné a príjemné pracovné prostredie. Okrem samozrejmého dodržiavania bezpečnostných smerníc, budujeme v našich spoločnostiach stabilné prostredie, kde rastieme spoločne s našimi zamestnancami.

Veríme, že úcta, vzájomný rešpekt a dlhodobé investície do rozvoja našich ľudí, spoločne s ponukou stabilných pracovných pozícií a férového ohodnotenia, nám v dlhodobom hľadisku vracajú kvalitných, lojálnych a motivovaných ľudí.

Obchodní partneri a klienti

Základným pilierom nášho odvetvia je dôvera. Bez dôvery v stabilitu a spoľahlivosť našich prevádzok, či dodávok energií, by sme nemohli podnikať. Preto má pre nás najvyššiu hodnotu hlboká a stabilná vzájomná dôvera so všetkými stranami, ktoré sa podieľajú na našom podnikaní. Naši obchodní partneri a klienti v nás majú absolútnu dôveru, a preto všetky informácie v rámci obchodných vzťahov považujeme za prísne utajené. Naša dobrá povesť je nenahraditeľná, preto dbáme na dodržiavanie všetkých podmienok ustanovených v zmluvách, ako aj na etické a ústretové jednanie voči iným subjektom.

Zodpovedné podnikanie a podpora komunít

Skupina GGE si plne uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, a aj sa k nej rada hlási. Tak ako celá firma, tak aj každý náš zamestnanec, prispieva k podpore miestnych komunít v oblastiach nášho podnikania, ako aj k zlepšovaniu životného prostredia. Nášmu okoliu pomáhame prostredníctvom rôznych aktivít zameraných predovšetkým na oblasti telovýchovy, umenia, ekológie či vzdelávania.