Ochrana osobných údajov

Spoločnosť GGE, a. s. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť GGE, a. s. alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť GGE, a. s. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Informácie poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – zamestnanca (uchádzača o zamestnanie)

Informácie poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – klientov a obchodných partnerov

Zásady používania súborov cookies

Zodpovedná osoba

E-mail: gdpr@gge.sk

Telefón: +421 2 3268 3800