Odpowiedzialność spółki

Kodeks etyki spółki GGE, a.s. ma za zadanie chronić spółkę, jej reputację i markę. Kodeks ten obowiązuje wszystkich pracowników, współpracowników oraz kierownictwo spółki. Obowiązkiem każdego jest przestrzeganie niniejszego Kodeksu, prowadzenie działań w zgodzie z jego postanowieniami i promowanie jego stosowania.

Pracownicy

W relacjach z pracownikami cenimy sobie wzajemny szacunek i zaufanie w miejscu pracy. Poglądy pracowników, a także ich rozwój osobisty są priorytetem dla firmy. Pracownicy są uczciwie wynagradzani za swoje wyniki.

GGE, a.s. zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji, a ich przejawy nie są tolerowane w miejscu pracy ani poza nim. Wierzymy, że każdy pracownik jest naszą wizytówką, także poza obszarem swoich kompetencji zawodowych. Dlatego inwestujemy w rozwój naszych pracowników, aby pomóc im osiągnąć ich cele i w pełni wykorzystać ich umiejętności.

Dbamy również o zdrowie naszych pracowników – zarówno psychiczne, jak i fizyczne – dlatego tworzymy bezpieczne i komfortowe środowisko pracy. Oprócz oczywistego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, budujemy w naszych firmach stabilne środowisko, w którym rozwijamy się wraz z naszymi pracownikami.

Wierzymy, że dzięki wzajemnemu szacunkowi i długoterminowym inwestycjom w rozwój naszych pracowników, wraz z ofertą stabilnych miejsc pracy i uczciwego wynagradzania, jesteśmy w stanie w dłuższej perspektywie zapewnić sobie wysokiej jakości, lojalnych i zmotywowanych pracowników.

Partnerzy biznesowi i klienci

Zaufanie jest podstawą naszej branży. Bez zaufania w to, że nasze placówki czy dostawy energii działają stabilnie i niezawodnie, nie moglibyśmy prowadzić przedsiębiorstwa. Dlatego największą wartością jest dla nas głębokie i stabilne wzajemne zaufanie wśród wszystkich stron zaangażowanych w naszą działalność. Nasi partnerzy handlowi i klienci mają do nas absolutne zaufanie i dlatego traktujemy wszystkie informacje pozyskane w ramach relacji biznesowych jako ściśle poufne. Bardzo zależy nam na dobrej reputacji, dlatego przestrzegamy wszystkich warunków określonych w umowach, a także postępujemy etycznie i przyjaźnie w relacjach z innymi podmiotami.

Odpowiedzialna przedsiębiorczość i wsparcie dla społeczności

Grupa GGE jest w pełni świadoma i dumna ze swojej odpowiedzialności społecznej. Zarówno cała spółka, jak i każdy z naszych pracowników przyczynia się do wspierania lokalnych społeczności w obszarach naszej działalności, a także do poprawy jakości środowiska. Wspomagamy nasze otoczenie poprzez różne działania skupione głównie na wychowaniu fizycznym, sztuce, ekologii i edukacji.

Kodeks Etyki Grupy GGE to zbiór zasad etycznych, standardów i reguł, które obowiązują każdego pracownika bez wyjątku.

Jednocześnie oczekujemy, że wszyscy nasi partnerzy biznesowi, a także inne osoby, które podejmują jakąkolwiek współpracę z Grupą GGE, będą postępować zgodnie z ogólnymi zasadami etycznymi, przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i działać zgodnie z niniejszym kodeksem etyki.

GGE nie dopuszcza się korupcji, przestrzega zasad konkurencji i promuje uczciwe środowisko biznesowe.

NASZE ZASADY ETYCZNE

1. PRZESTRZEGAMY PRZEPISÓW

Oprócz przestrzegania standardów moralnych i etycznych, podstawową zasadą jest przestrzeganie prawa. Oznacza to nie tylko przepisy prawne obowiązujące w Republice Słowackiej, ale także wewnętrzne regulacje Grupy GGE.

2. DBAMY O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest jednym z kluczowych priorytetów GGE, która uznaje, że na wydajność i efektywność składają się szczęśliwi i zdrowi pracownicy pracujący w bezpiecznym środowisku.

3. SZANUJEMY SIĘ NAWZAJEM

Preferujemy wzajemny szacunek i zaufanie w miejscu pracy w ramach relacji pracowniczych. Poglądy każdego pracownika, a także jego rozwój osobisty są dla firmy priorytetem. Traktujemy klientów, dostawców i inne osoby, z którymi GGE prowadzi interesy w sposób odpowiedzialny, uczciwy i z szacunkiem bez względu na płeć, religię lub przekonania, rasę, narodowość lub grupę etniczną, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub rodzinny, kolor skóry, język, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub inny status.

4. NIE DYSKRYMINUJEMY

Nie akceptujemy ani nie tolerujemy żadnych form lub przejawów dyskryminacji. Znęcanie się nie ma miejsca w życiu prywatnym ani w miejscu pracy. Dotyczy to również wszelkich form mobbingu i bossingu.

5. ODRZUCAMY PRACĘ DZIECI I PRACĘ PRZYMUSOWĄ

Zdecydowanie odrzucamy wszelkie formy pracy dzieci, pracy przymusowej i niedobrowolnej. Takiego samego podejścia oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. Jednocześnie w żaden sposób nie ograniczamy swobody przemieszczania się pracowników,ani nie zatrzymujemy żadnych dokumentów tożsamości pracowników.

6. KONFLIKT INTERESÓW

Unikamy wszelkich bezpośrednich lub pośrednich powiązań (np. z członkami rodziny lub bliskimi przyjaciółmi), które kolidowałyby lub mogłyby kolidować z niezależnym dokonywaniem osądów, działając zgodnie z najlepszym interesem GGE. Jednocześnie unikamy sytuacji, w których moglibyśmy być osobiście lub finansowo zaangażowani w sprawy klientów, konkurentów lub dostawców, którzy prowadzą interesy z GGE.

7. PRZEKUPSTWO I KORUPCJA

Nie angażujemy się, bezpośrednio ani pośrednio, w żadną działalność, która mogłaby zostać uznana za przekupstwo, korupcję, oszustwo w zakresie zamówień publicznych, szkodę dla interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej lub jakąkolwiek inną działalność, w której nadużywalibyśmy naszej pozycji lub zatrudnienia. Jednocześnie nie zapewniamy nienależnych korzyści, bezpośrednio lub pośrednio, nie przekazujemy prezentów i innych korzyści politykom, partiom politycznym, przedstawicielom instytucji publicznych i tym podobnym, które mogłyby mieć wpływ na ich niezależność.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Chronimy dane osobowe naszych współpracowników, klientów i partnerów biznesowych.

9. POUFNOŚĆ INFORMACJI

Zachowujemy poufność w sprawach dotyczących GGE i informacji uzyskanych w trakcie naszej pracy.

10. ŚRODOWISKO NATURALNE

Stosujemy się do koncepcji zrównoważonego rozwoju w dziedzinie ochrony środowiska i pomagamy w programach ochrony środowiska. We wszystkich naszych działaniach przestrzegamy i stosujemy się do obowiązujących norm prawnych i środowiskowych oraz promujemy przyjęcie bardziej wymagających norm w celu zmniejszenia niekorzystnego wpływu na środowisko i zapobiegania ryzyku szkód środowiskowych. Zwiększamy świadomość pracowników i interesariuszy poprzez proaktywne informowanie o naszej polityce środowiskowej. Rolą naszych pracowników jest przewidywanie tych zagrożeń i dzielenie się wszelkimi informacjami, które przyczynią się do zapobiegania im.

11. PRZESTRZEGANIE ZASAD KODEKSU ETYCZNEGO

Oczekujemy, że nasi pracownicy będą postępować zgodnie z zasadami Kodeksu. Naruszenie tych zasad, praw, regulaminów lub przepisów może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla danej osoby, ale także dla GGE. W przypadku naruszenia zasad Kodeksu wyciągamy konsekwencje w granicach możliwości prawnych i niezależnie od statusu i pozycji pracownika w firmie.

Powiadomienie o naruszeniu kodeksu postępowania

Aby przesłać załącznik, przeciągnij tutaj lub wybierz plik, wstaw tylko formaty pdf, doc, jpg, png.
Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB, a maksymalna liczba załączników to 1.

Dane wprowadzone w tym formularzu są przetwarzane w celu realizacji odpowiedzialności społecznej w organizacji. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych pracowników oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych partnerów, klientów i zainteresowanych stron.