CZT Považská Bystrica

Modernizácia centrálneho zásobovania teplom (CZT) v Považskej Bystrici bola realizovaná našou dcérskou spoločnosťou Teplo GGE, s.r.o. Celý proces bol rozdelený do dvoch etáp a bežal súčasne s inštaláciou moderného paroplynového cyklu.

Výzva:
Mesto Považská Bystrica a jeho obyvatelia boli dlhé roky odkázaní na dodávky tepla a teplej vody len prostredníctvom zastaraných rozvodov. Často dochádzalo k ich poruchám, čo viedlo k následným nepredvídateľným prerušeniam dodávok tepla odberateľom. Miestne zdroje tepla a celková infraštruktúra svojou kapacitou zaostávali za rastom moderného mesta a viac nedokázali spoľahlivo uspokojovať nároky viac ako 25 000 obyvateľov v približne 8 700 bytových jednotkách napojených na CZT.

Naše riešenie:
V rámci investičných zámerov spoločnosť v roku 2008 pristúpila k zásadnej modernizácii tepelného hospodárstva v meste. Rozhodla sa vybudovať nové horúcovodné rozvody tepla a nové kompaktné odovzdávacie stanice tepla (KOST) v jednotlivých odberných miestach. Zároveň sme prepojili sídliská Rozkvet a SNP s horúcovodným rozvodom mesta, vďaka čomu sú aj tieto domácnosti zásobované teplom z centrálneho zdroja tepla spoločnosti TEPLÁREŇ, s.r.o. Považská Bystrica.

Ako prvé, boli už v roku 2009 ukončené práce na prepojení horúcovodných rozvodov tepla mesta a sídliska Rozkvet. V areáli plynovej kotolne sídliska Rozkvet bola vybudovaná oddeľovacia odovzdávacia stanica tepla a sídlisko Rozkvet bolo pripojené do systému CZT.

V rokoch 2010 a 2011 spoločnosť pokračovala v realizácii svojej stratégie dodávať teplo pre mesto z jedného centrálneho zdroja tepla spoločnosti TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica. Spoločnosť vybudovala nové horúcovodné rozvody tepla na sídlisku SNP, čím pripojila ďalšie sídlisko do systému CZT. V jednotlivých zásobovaných objektoch na sídlisku SNP a v časti sídliska Rozkvet bolo vybudovaných 133 KOST.

Po ukončení projektu Modernizácie CZT v Považskej Bystrici boli z prevádzky odstavené plynové kotolne na sídliskách SNP a Rozkvet a od vykurovacej sezóny 2011/2012 je zásobovanie teplom a teplou úžitkovou vodou v týchto lokalitách zabezpečované z vybudovaného horúcovodného rozvodu tepla prostredníctvom nových kompaktných odovzdávacích staníc tepla, umiestnených priamo v miestach spotreby.

Vďaka tejto rozsiahlej investícii sa CZT v Považskej Bystrici môže hrdo zaradiť medzi najmodernejšie systémy zásobovania teplom a teplou vodou na Slovensku.

Ďalším nezanedbateľným zlepšením je aj citeľné zníženie znečistenia ovzdušia, vďaka novému zdroju. Jeho vybudovaním došlo aj k zvýšeniu efektívnosti a spoľahlivosti dodávok tepla a teplej vody pre obyvateľov mesta.

Technické informácie:
HORÚCOVODNÉ PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE:
Dĺžka: 2 x 18 160 m
Teplota v potrubiach: 130 / 60 °C
Menovitý tlak: 1,6 MPa 

KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA
Počet: 133
CZT a TÚV: pre viac ako 25 000 obyvateľov
Inštalácia: priamo v zásobovaných objektoch