Obstarávanie

Obstarávanie v GGE je v súlade so zásadami transparentnosti a kvality pri výbere dodávateľov.

Skupina GGE, realizuje obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v súlade so svojimi internými predpismi, ktoré sú založené najmä na uplatňovaní princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, proporcionality, efektívnosti a hospodárnosti a na podpore čestnej hospodárskej súťaže.

Obstarávanie je zabezpečené centrálne pre všetky spoločnosti skupiny GGE oddelením Centrálneho nákupu, kontakt: procurement@gge.sk

ISO

Na uskutočnenie svojich záväzkov je naša spoločnosť vybavená integrovaným systémom riadenia kvality, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001