Przetargi

Obstarávanie v GGE je v súlade so zásadami transparentnosti a kvality pri výbere dodávateľov.

Przetargi w GGE są zgodne z zasadami przejrzystości i jakości przy wyborze dostawców.

GGE realizuje zamówienia na towary, usługi i roboty budowlane zgodnie ze swoimi wewnętrznymi przepisami, które w szczególności opierają się na zastosowaniu zasad przejrzystości, równego traktowania, braku dyskryminacji, proporcjonalności, wydajności i oszczędności oraz promowaniu uczciwej konkurencji.

Centralny Dział Nabycia zabezpiecza centralnie przetargi wszystkich spółek Grupy GGE, kontakt: procurement@gge.sk

ISO

Aby wywiązać się z naszych zobowiązań, nasza spółka jest wyposażona w zintegrowany system zarządzania jakością, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.