Prospekt emitenta

PREDTÝM, AKO VÁM BUDE UMOŽNENÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM ZVEREJNENÝM NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE POZORNE SI, PROSÍM, PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE. KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „ÁNO“ NIŽŠIE POTRVDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE, POROZUMELI STE IM V CELOM ROZSAHU A SÚHLASÍTE S OBMEDZENIAMI, KTORÉ SÚ V NICH UVEDENÉ.

 Toto zverejnenie za žiadnych okolností nie je, netvorí súčasť a nemá byť považované za ponuku alebo žiadosť na predaj alebo upísanie cenných papierov vydaných spoločnosťou GGE a.s. (ďalej len „Spoločnosť”) realizovanú v Spojených štátoch amerických, Austrálii, Kanade alebo v Japonsku (alebo v akejkoľvek inej jurisdikcii, v ktorej je takáto ponuka alebo žiadosť v rozpore so zákonom).

 Cenné papiere, ktoré sú predmetom prospektu cenného papiera v znení neskorších dodatkov a/alebo jeho súhrnu zverejneného na tejto webovej stránke neboli a nebudú registrované podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v platnom a účinnom znení (ďalej len „americký Zákon o cenných papieroch“) a nemôžu byť predmetom ponuky alebo predaja na území Spojených štátov amerických alebo adresovaného občanom Spojených štátov amerických za predpokladu, že cenné papiere nie sú registrované podľa amerického Zákona o cenných papieroch, alebo nebola udelená výnimka z registračnej povinnosti podľa amerického Zákona o cenných papieroch. Informácie zverejnené na tejto webovej stránke nemôžu byť prenesené, zverejnené alebo iným spôsobom rozšírené, či už priamo alebo nepriamo, do Spojených štátov amerických.

 Dokumenty, ktoré sú zverejnené na tejto webovej stránke, pozostávajú z prospektu cenného papiera v znení neskorších dodatkov vypracovaného v anglickom jazyku a jeho súhrnu preloženého do poľského jazyka vypracovaného v súvislosti s verejnou ponukou do 5.000.000 nových akcií Spoločnosti každá v nominálnej hodnote 1 EUR (ďalej len „Nové Akcie“) v Poľskej republike (ďalej len „Ponuka“), a s prijatím 10.000.000 existujúcich akcií Spoločnosti každá v nominálnej hodnote 1 EUR a Nových Akcií na obchodovanie na Burze cenných papierov vo Varšave. Prospekt v znení neskorších dodatkov je jediným právne záväzným dokumentom obsahujúcim informácie o Spoločnosti a Ponuke. Prospekt bol schválený Národnou bankou Slovenska dňa 21.01.2014 a dodatok č. 1 bol schválený dňa 27.01.2014. Prospekt v znení neskorších dodatkov bol po splnení podmienok ustanovených v § 120 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a  investičných službách v platnom a účinnom znení zverejnený v Poľskej republike dňa 28.01.2014.

 Prospekt v znení neskorších dodatkov v elektronickej verzii je dostupný na webovej stránke Spoločnosti (www.gge.sk) alebo Domu Maklerskeho BZ WBK S.A. (ďalej len „Obchodník s cennými papiermi“) (www.dmbzwbk.pl). Kópiu prospektu v znení neskorších dodatkov je možné získať bezplatne na základe žiadosti adresovanej Spoločnosti alebo Obchodníkovi s cennými papiermi.

 Informácie zverejnené na tejto webovej stránke nemôžu byť rozšírené mimo územia Poľskej republiky.

 Kliknutím na tlačidlo „ÁNO” nižšie týmto potvrdzujem, že sa nenachádzam na území Spojených štátov amerických, Kanady, Japonska alebo Austrálie, alebo v akejkoľvek inej jurisdikcii, v ktorej získanie prístupu k materiálom zverejneným na tejto webovej stránke môže byť zákonom obmedzené alebo zakázané.

 Týmto súhlasím s vyššie uvedenými podmienkami:

ÁnoNie