Zodpovednosť

 

Základné hodnoty spoločnosti

Etický kódex spoločnosti gge a.s. má za úlohu chrániť spoločnosť, jej povesť a značku. je platný pre všetkých zamestnancov vrátane manažérov spoločnosti. je každého povinnosťou dodržiavať tento kódex, správať sa podľa jeho ustanovení a podporovať jeho uplatňovanie.

 

1

Zamestnanci

V rámci zamestnaneckých vzťahov preferujeme vzájomnú úctu a dôveru medzi ľuďmi na pracovisku. Názory každého zamestnanca, ako aj jeho osobný rozvoj je pre nás veľmi dôležitý. Odmeňovanie zamestnancov prebieha spravodlivo podľa ich výkonov. V našej spoločnosti je prísne zakázaná akákoľvek diskriminácia. Dbáme na zdravie našich zamestnancov ako duševné, tak aj fyzické a preto vytvárame bezpečné a príjemné pracovné prostredie a vyžadujeme dodržiavanie bezpečnostných smerníc.
2

Obchodní partneri a klienti

 Základom nášho podnikania je vzájomná dôvera so všetkými zúčastnenými stranami. Naši obchodní partneri a klient v nás majú absolútnu dôveru a preto všetky informácie v rámci obchodných vzťahov sú prísne utajené. Dodržujeme podmienky ustanovené v zmluvách, pretože naša dobrá povesť je pre nás veľmi dôležitá.
3

Zodpovedné podnikanie a podpora komunít

 Skupina GGE si plne uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a aj sa k nej hlási. Tak ako celá firma, tak aj každý náš zamestnanec, prispieva k podpore miestnych komunít a k zlepšovaniu životného prostredia. Nášmu okoliu pomáhame prostredníctvom rôznych aktivít zameraných predovšetkým na oblasti telovýchovy, umenia, ekológie či vzdelávania…

Naše podnikateľské aktivity realizujeme so zreteľom na životné prostredie. Do všetkých našich projektov inštalujeme najmodernejšie technológie s čo najvyššou efektivitou výroby tepla a elektrickej energie. Využívame kogeneračné jednotky, ktoré predstavujú ekologický, ale aj ekonomický spôsob výroby, ktorý neprodukuje takmer žiadne emisie a šetrí tak naše ovzdušie. V Považskej Bystrici sme uviedli do prevádzky nový paroplynový cyklus, ktorý predstavuje technologickú špičku v oblasti energetiky. Optimalizujeme prevádzky našich klientov, vďaka čomu znižujeme ich reálnu spotrebu energií a tým aj vyprodukovaného CO2. 

Vážime si úspechy, ktoré svojou činnosťou dosahujeme a radi sa o ne delíme s tými, ktorí potrebujú našu pomoc. Plne si uvedomujeme spoločenskú zodpovednosť a potrebu podporovať projekty a aktivity, ktoré by bez pomoci komerčných partnerov nemohli byť zrealizované. Naše okolie nám nie je ľahostajné a preto naša spoločnosť každoročne podporuje množstvo projektov. Sponzorujeme materské školy, základné školy, športové kluby, zväz ochrancov prírody, kynologický klub či združenia telesnej kultúry. Pomáhať iným nás napĺňa energiou.