GGE

Obchodné meno GGE a.s.
Sídlo Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť
Identifikačné číslo 36 746 941
Označenie registra, ktorý spoločnosť zapísal a číslo zápisu Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 4098/B
Predstavenstvo Ing. Roland Tóth – predseda predstavenstva,
PhDr. Pavel Komorník, M.B.A. – člen predstavenstva
Dozorná rada PhDr. Roman Jankovič,
Ing. Peter Gereg,
Ing. Ladislav Haspel
Akcie Počet – 10.000.000 kusov akcií
Druh – kmeňové
Podoba – zaknihované
Forma – na doručiteľa
Menovitá hodnota – 1 Euro
Spoločnosť nevydáva hromadné akcie
Akcionári
GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť, IČO: 35 750 791 – 80%,
PhDr. Roman Jankovič – 10%,
Ing. Roland Tóth – 10%
Základné imanie a rozsah jeho splatenia
Základné imanie – 10.000.000,-Eur
Rozsah splatenia – 10.000.000,-Eur
  1. poučenie o práve akcionára požadovať na VZ informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti a osôb, ktoré spoločnosť ovláda a
  2. o práve minoritných akcionárov zaradiť určenú záležitosť do programu rokovania VZ vrátane lehôt na ich uplatnenie
  1. Podľa bodu 9.1. stanov spoločnosti zo dňa 24.10.2013:
    „Akcionár má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia, hlasovať na nich, požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s programom valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.“
  2. Podľa bodu 12.1 stanov spoločnosti zo dňa 24.10.2013:
    „Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% ( päť percent ) základného imana, môžu požiadať písomne s uvedením dôvodov o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhnutých náležitostí.“Iné skutočnosti týkajúce sa tohto bodu, stanovy neupravujú, preto sa práva akcionárov riadia ustanoveniami § 181 a § 182 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník